Brak przeglądu technicznego budynku a wypłata odszkodowania

19 lutego, 2021
przeglad
403
Views

Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych, które są przeprowadzane regularnie, zapewniają nam nie tylko bezpieczeństwo i pewność, że możemy bez obaw użytkować nasz dom. Za brak obowiązkowego okresowego przeglądu budynku grozi nam, zgodnie z przepisami Prawo budowlane, kara grzywny. Co ważne, brak ważnego dokumentu wystawionego przez rzeczoznawcę budowlanego zamyka nam drogę do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku uszkodzenia budynku lub awarii instalacji! 

Przegląd techniczny budynku – kiedy? 

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu technicznego nieruchomości reguluje art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Zgodnie z artykułem właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego musi wykonać przegląd budynku:

  • raz w roku (przegląd budynku roczny)
  • raz na 5 lat (przegląd budynku pięcioletni)
  • co pół roku (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2)

Podczas przeglądu technicznego rocznego rzeczoznawca budowlany musi sprawdzić stan i działanie wszystkich instalacji domowych oraz ogólnej stabilności konstrukcji nośnej budynku. Według ustawy kontroli powinna zostać poddana przede wszystkim instalacja gazowa, instalacja elektryczna oraz przewody kominowe, tj. przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Raz w roku należy też sprawdzić szczegółowo konstrukcję dachu i ścian budynku. Przegląd okresowy pięcioletni, oprócz sprawdzenia stanu technicznego domu i oceny jego estetyki, obejmuje głównie przegląd urządzeń chłodniczych w wentylacji, przegląd instalacji elektrycznej (pod względem sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń) i przegląd instalacji piorunochronnej (pod względem sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń). 

Przegląd budynku doraźny ­– kiedy potrzebny? 

Ustawa Prawo budowlane regulująca zasady przeprowadzania okresowych przeglądów budynków mieszkalnych przewiduje karę grzywny za zaniechanie przez właściciela nieruchomości obowiązku sprawdzenia budynku. Co jednak istotne, zarządca domu powinien, oprócz sytuacji wymienionych w zapisie, zlecić rzeczoznawcy budowlanemu przeprowadzenie przeglądu zawsze w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które mogłyby wpłynąć lub wpłynęły na stabilność konstrukcji domu lub jego części. Do czynników, które są brane pod uwagę jako naruszające stan techniczny nieruchomości, zalicza się m.in. bardzo silne wiatry, intensywne opady deszczu, powodzie i podtopienia, osuwiska ziemi, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, pożary i zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i morzach. Właściciel budynku powinien także, jeżeli nie zaszły żadne z powyższych czynników, zlecić ekspertyzę budowlaną w przypadku zauważenia znaczących pęknięć i uszkodzeń konstrukcji nośnej nieruchomości. 

Przegląd techniczny budynku ­- zadanie dla rzeczoznawcy budowlanego 

Przegląd techniczny budynku powinien przeprowadzić ekspert w dziedzinie budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zazwyczaj jest to rzeczoznawca budowlany, który po oględzinach domu powinien wykonać protokół zdawczy z opisem stanu technicznego budynku i poddawanych kontroli instalacji. Tak przygotowana ekspertyza budowlana powinna zawierać opis uszkodzeń i przyczyn ich powstania, wykaz możliwych działań naprawczych oraz przybliżony kosztorys robót. 

Brak obowiązkowego przeglądu technicznego wpływa na odmowę odszkodowania 

Brak aktualnego przeglądu okresowego budynku mieszkalnego, oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkowania domu, utrudni nam także uzyskanie odszkodowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub instalacji. Musimy się bowiem liczyć z tym, że podczas składania wniosku o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód ubezpieczyciel zażąda od nas przedłożenia ważnego przeglądu technicznego domu. Brak dokumentu poświadczającego wykonanie protokołu technicznego w terminie właściwie zawsze skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Article Categories:
Dom i ogród · Technologie

Comments are closed.