Karta informacyjna przedsięwzięcia – co powinna zawierać?

20 października, 2021
Kiedy karta informacyjna przedsiewziecia
640
Views

Żeby planowana inwestycja doszła do skutku, trzeba dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest dostarczenie właściwemu organowi karty informacyjnej przedsięwzięcia. Kiedy jest to niezbędne? Jakie informacje powinien zawierać dokument?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to? Jakie dane powinna zawierać?

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument, który należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, jeszcze przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (DoŚU). Powinna zawierać podstawowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia oraz jego potencjalnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność.

W dokumencie nie może zabraknąć takich danych jak:

  • rodzaj, lokalizacja i skala (charakterystyka) inwestycji, w tym m.in. opis jej najbliższego otoczenia, wielkości oraz zdolności produkcyjnych,
  • powierzchnia zajmowanej nieruchomości,
  • wykorzystywane technologie (co pozwoli określić typ inwestycji),
  • warianty przedsięwzięcia,
  • potencjalny wpływ na środowisko naturalne, w tym przewidywane ilości wykorzystywanych mediów, materiałów, surowców i paliw,
  • opis rodzajów oraz określenie ilości substancji wprowadzanych do środowiska – nie tylko ścieków, ale i hałasu, zanieczyszczeń powietrza, odpadów,
  • przyjęte metody i rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne,
  • plany inwestycje.

W KIP muszą znaleźć się również informacje dotyczące obiektów budowlanych, ich powierzchni i sposobu, zarówno w jaki były wykorzystywane dotychczas jak także jak będą wykorzystywane po wykonanej inwestycji, a także informacje na temat pokrycia szatą roślinną całej nieruchomości, na której ma się znaleźć inwestycja. W dokumencie należy również przedstawić opis roślinności, która ma zostać usunięta w toku realizacji przedsięwzięcia.

Dla pewnych lokalizacji inwestycji w dokumencie musi znaleźć się również opis możliwego transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opis obszarów chronionych, które znajdują się w zasięgu wpływu inwestycji. W tym drugim przypadku należy określić lokalizację przedsięwzięcia względem (określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe i krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty oraz pomniki przyrody.

Co ważne, informacje zawarte w KIP powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwiać analizę kryteriów wyszczególnionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]. Na ich podstawie właściwy organ stwierdza, czy występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inicjatywy na środowisko.

Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana?

 

To, w jakich przypadkach karta informacyjna jest wymagana, zależy od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Jeśli inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne, wówczas jest ona niezbędna. W przypadku inicjatyw zaliczanych do zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, będzie potrzebny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podziału inicjatyw można dokonać na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisku. Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty są wymagana w przypadku Twojej inwestycji, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia świadczonego przez firmy specjalizujące się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska.

Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest niezbędne, aby inwestor mógł otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymany dokument wnioskodawca musi następnie dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla planowanego przedsiębiorstwa.

KIP to istotny dokument, w którym nie może zabraknąć wymaganych informacji. Dlatego sporządzenie karty warto zlecić specjalistom. Zadbają oni o to, aby przedsięwzięcie zostało opisane zgodnie z przepisami prawa, dzięki czemu procedura administracyjna nie będzie się przeciągać. 

źródło: ekomeritum.pl – pozwolenia i operaty wodnoprawne

Article Categories:
Biznes

Comments are closed.